Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi

AĢENTŪRA - SIA "Bosa Travel", vienotais reģ. Nr. 40003821158(reģ.nr. tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē 1971), juridiskā adrese A. Čaka iela 37-3, Rīga, LV-1011, Latvija

TŪRISTS - Tūrists ir grupa vai ģimene, persona kas parakstīja šo Līgumu grupas vai ģimenes vārdā un atbild par katra grupas locekļa vai ģimenes locekļa šī līguma nosacījumu izpildi

1. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS

1.1. Aģentūra apņemas:
1.1.1. sniegt Tūristiem pilnu informāciju par pakalpojumu saturu un to sniegšanas nosacījumiem;
1.1.2. nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Tūristiem atbilstoši šī līguma noteikumiem;
1.1.3. fizisko personu datus par Tūristiem izmantot tikai nepieciešamo dokumentu noformēšanai un Tūristu informēšanai par tūrisma pakalpojumiem, tsk. to reklamēšanu;
1.1.4. ja nav iespējama Tūristu izmitināšana iepriekš pasūtītajā mītnē, izmitināt Tūristus tādas pašas vai augstākas klasifikācijas kategorijas mītnē;
1.1.5. savlaicīgi informēt Tūristu par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas termiņos, cenās un citos nosacījumos, kā arī šajā Līgumā noteiktajos gadījumos nekavējoties ziņot Tūristam par atteikumu no pakalpojumu sniegšanas;
1.1.6. kompensēt apmaksāto, bet nesaņemto pakalpojumu vērtību, ja pakalpojumu nesaņemšanā ir vainojams Aģentūra;
1.1.7. pēc Tūrista rakstiska pieteikuma saņemšanas, kurā Tūrists izteic vēlmi atteikties no visiem vai daļas iepriekš pasūtītajiem, daļēji vai pilnīgi apmaksātajiem pakalpojumiem (ar noteikumu, ka minētais nav saistīts ar 1.1.5.punktā minētajām izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā), atgriezt Tūristam saņemtās naudas summas noteiktu daļu, ieturot no atmaksājamām summām šājā Līgumā noteikto ieturējumu, kas izteikts procentos no pasūtīto pakalpojumu cenas;
1.1.8. Aģentūra veic Tūrista veselības apdrošināšanu tūrisma braucienā pēc klienta pasūtījuma.

1.2. Tūrists apņemas:
1.2.1. nodrošināt, lai visi šajā Līgumā minētie Tūristi izpildītu šā Līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. Minēto noteikumu neizpilde uzliek Tūrists atbildības pienākumu par šī Līguma noteikumiem neatbilstošu rīcību no tūristu puses; Tū rists uzņemās pilnu atbildīdu par Aģentūrai sniegto saskaņā ar p. 1.1.3 ziņu patiesumu;
1.2.2. savlaicīgi apmaksāt šajā Līgumā noteikto pakalpojumu cenu, maksājumu kavējuma gadījumā maksāt līgumsodu;
1.2.3. iesniegt Aģentūrai vai tās pārstāvim nepieciešamos dokumentus ceļojuma noformēšanai;
1.2.4. ievērot ceļojuma programmu, savlaicīgi ierasties iepriekš noteiktās vietās, pildīt Aģentūras pārstāvja, ceļojuma organizētāja vai ceļojuma vadītāja prasības visā pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī netraucēt pakalpojumu sniegšanu citiem tūristiem;
1.2.5. ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu robežas šķērsošanu, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamam un izvedamam mantu daudzumam, nacionālo un ārvalstu robežsardzes un muitas dienestu prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus;
1.2.6. uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas radīti tūristu vainas dēļ, pakalpojumu sniegšanas laikā Aģentūrai, ceļojuma organizētājam vai jebkurai trešajai personai. Zaudējumi tiek kompensēti zaudējumu nodarīšanas vietā, bet ja minētais nav iespējams, 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma un/vai rēķina saņemšanas brīža;
1.2.7. veikt visu tūristu veselības un citu obligāto apdrošināšanu, kā arī nodrošināt, lai visiem tūristiem būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām un tūristiem veikta vakcinēšana (vai citas medicīniskās prasības), ja tas ir nepieciešams ceļojuma galamērķī.
1.2.8. vienu dienu pirms ceļojuma precizēt pie Aģentūras izlidošanas laiku, kas atbilstoši Līguma 4.5.punktam var mainīties.

1.3. Puses vienojas, ka:
1.3.1. Aģentūrai ir tiesības ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par ceļojuma atcelšanu vai ceļojuma cenas paaugstinājumu, ja ceļojumā jābūt noteiktam dalībnieku skaitam un tas nav pieteikts. Sājā gadījumā pēc Tūrista izvēles tam tiek piedāvāta jauna cena pasūtītajam ceļojumam, cits ceļojums vai tiek atmaksāta iemaksātā naudas summa.
1.3.2. Aģentūra nenes nekādu materiālu vai cita rakstura atbildību tūristu priekšā par tūristu kavējumu uz transporta līdzekli, kas izraisīta ar 4.5.punktā minēto un to, ka Tūrists nav izpildījis 1.2 8.punktā minētās saistības.
1.3.3. Ja Tūristam, pirms došanās ceļojumā, saskaņā ar šī Līguma 1.1.4.punktu tiek piedāvāta cita tūrisma mītne un Tūrists nepiekrīt piedāvājumam, Tūristam ir tiesības atteikties no ceļojuma brauciena. Šādā gadījumā Aģentūra apņemas ne vēlāk ka 10 (desmit) dienu laikā no Tūrista atteikuma saņemšanas brīža atmaksāt Tūristam tā samaksāto naudas summu par ceļojumu.
1.3.4. Ja pēc Tūrista iniciatīvas pirms Līgumā noteiktā ceļojuma sākuma datuma tiek veiktas izmaiņas zemāk minētajos noslēgtā Līguma noteikumos, var tikt iekasētas papildus maksas, kuru apmērs tiek noteikts veicot izmaiņas
1.3.4.1. par vārda, uzvārda maiņu par katru vārda vai uzvārda maiņas gadījumu.
1.3.4.2. par viesnīcas maiņu.
1.3.5. Aģentūrai ir tiesības pirms ceļojuma rakstveidā brīdinot Tūristu, vienpusēji uzteikt Līgumu, gadījumā, ja Tūrists vai citas persona savlaicīgi neveic Līgumā noteikto samaksu par Līgumā noteiktiem pakalpojumiem.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI

2.1. Apmaksa par pakalpojumiem notiek šajā līgumā atrunātajā kārtībā un termiņos, ja vien īpašie akcijas noteikumi nenosaka citus pakalpojumu apmaksas termiņus un kārtību.
2.2. Ja pasūtot tūrisma pakalpojumus tiek noslēgts līgums ar avansa apmaksu, Tūrists iemaksā avansu ne mazāku par 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās pasūtījuma cenas. Pilna tūrisma pakalpojumu cena apmaksājama ne vēlāk, kā 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu pirms šajā Līgumā noteiktā ceļojuma sākuma datuma. Ja pakalpojumi tiks pasūtīti tad, kad līdz ceļojumam paliek mazāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Tūrists apmaksā visu tūrisma pakalpojumu cenu šī Līguma noslēgšanas brīdī.
2.3. Naudas atmaksa Tūristam notiek pamatojoties uz Tūrista rakstisku iesniegumu par atteikumu no pasūtītajiem pakalpojumiem.
2.4. Tūristam vai kādam no tūristu grupas locekļiem ar Tūrista starpniecību ar iepriekšēju rakstisku iesniegumu ir tiesības atteikties no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem, apmaksājot saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto ieturējumu. Ieturējuma aprēķināšana notiek šādā kārtībā: ja iesniegums saņemts vairāk nekā 28 dienas pirms ceļojuma, ieturējums netiek veikts.
2.4.1. ja iesniegums saņemts laika periodā no 28 līdz 15 dienām pirms ceļojuma, Tūristam ir pienākums apmaksāt Aģentūrai ieturējumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no kopējās pasūtījuma cenas;
2.4.2. ja iesniegums saņemts laika periodā no 14 līdz 11 dienām pirms ceļojuma, Tūristam ir pienākums apmaksāt Aģentūrai ieturējumu 60% (sešdesmit procentu) apmērā no kopējās pasūtījuma cenas;
2.4.3. ja iesniegums saņemts laika periodā no 10 dienām un mazāk pirms ceļojuma, Tūristam ir pienākums apmaksāt Aģentūrai ieturējumu 100% (simts procentu) apmērā no kopējās pasūtījuma cenas.
2.5. Ja Tūrists nesaņem visus vai daļu no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem, naudas atmaksa Tūristam notiek bez 2.4. punktā minētā ieturējuma samaksas, ja traucējumi pakalpojumu sniegšanā nav saistīti ar šī Līguma noteikumiem neatbilstošu Tūristu rīcību, ārkārtējiem (neparastiem, neparedzamiem vai nekontrolējamiem) apstākļiem, tādu notikumu dēļ, kurus Aģentūra, tā pārstāvis vai pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt vai novērst, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību vai ar šo Līgumu nesaistīto trešo personu darbības dēļ. Ja ceļojums, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem kļūst neiespējams jau pirms tā sākuma vai to drošības dēļ ir nepieciešams pārtraukt Aģentūra atmaksā Tūristam iemaksāto naudas summu, atskaitot no tās faktiskos izdevumus par faktiski sniegtiem tūrisma pakalpojumiem.
2.6. Nauda netiek atmaksāta Tūristam, ja Tūrists atsakoties no tūrisma pakalpojumiem vai to daļas nav iesniedzis Aģentūrai rakstisku iesniegumu, savlaicīgi neierodas izbraukšanas vietā un citās noteiktās vietās pakalpojumu saņemšanai, izbraukšanas brīdī nav paņemta līdzi pase vai citi ceļošanas dokume nti, nav noformēti vai nepareizi noformēti kādi ceļošanas vai citi ceļojumam nepieciešamie dokumenti. Gadījumā, ja šajā Līgumā minētie Tūristi apzināti nodara kaitējumu ceļojumam, traucē ceļojuma programmas īstenošanai, neievēro šī Līguma noteikumus, ceļojuma vadītāja pamatotas prasības un citus ceļojuma nosacījumus, Aģentūra ir tiesīgs, paziņojot Tūristam, apturēt pakalpojumu sniegšanu noteiktajiem tūristiem. Par šo gadījumu tiek sastādīts akts, kas ir pamats Aģentūrai atteikties no iemaksātās naudas summas atmaksas. Izdevumi, kas saistīti ar šādu tūristu atgriešanos atpakaļ tiek segti no Tūrista līdzekļiem.

3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

3.1. Aģentūra neatbild par izmaiņām ceļojuma programmā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, neparastiem, neparedzētiem un nekontrolējamiem apstākļiem, tādiem, kā zemestrīcēs, plūdi, viesuļvētra, karadarbība un valsts normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbības, streiki un citas darbības, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu pa paredzēto maršrutu, un kuru rašanos ceļojuma iaikā Aģentūra nevarēja paredzēt, darbojoties pēc vislabākās sirdsapziņas. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem ceļojumu nepieciešams pagarināt, ar to saistītos papildus izdevumus Tūrists apmaksā pats.

4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

4.1. Ligums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pušu saistību izpildei.
4.2. Ja tūristiem ir sūdzības par pakalpojumu, Aģentūra vai tā pārstāvis un Tūrists noformē aktu uz vietas, kurā norāda datumu, vietu, laiku un pretenziju par pakalpojumu, Līguma numuru un Līguma punktu, uz kuru pamatojoties tiek celta pretenzija, Tūrista vardu, uzvārdu, Aģentūras vai tā pārstāvja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Aktu abas puses apliecina ar parakstiem.
4.3. Tūristam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt Aģentūrai sūdzību par nepienācīgu Līguma izpildi.
4.4. Tūrista iespējamās pretenzijas par pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem iesniedzamas Aģentūrai rakstveidā, nosūtot tās uz adresi: A. Čaka iela 37-3, Rīga, LV-1011. Iesniedzamajā pretenzijā ir jānorāda: Aģentūras nosaukums, tūrista vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, konstatētā pakalpojumu neatbilstība Līguma noteikumiem, kā arī pretenzijai ir pievienojams Līgums vai tā kopija.
4.5. Izbraukšanas laiks var tikt mainīts, ja attiecīgā aviokompānija vai reisa pasūtītājs nespēj nodrošināt Līgumā minēto ceļojumu tehnisku iemeslu, meteoroloģisko apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu iedarbības dēļ. Aģentūra neatbild par izmaiņām ceļojuma programmā trešo personu vainas dēļ, kas saistīts ar atteikumu tūristiem vīzu saņemšanā, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu par vīzas izsniegšanu. Ja tūristi nesaņem izbraukšanas vizu, un pie tā nav vainojama Aģentūra, nauda netiek atmaksāto. Ja ceļojums tiek atlikts vai pagarināts no Aģentūras neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz tūristi no saviem līdzekļiem.
4.6. Ceļojuma vadītājs neatbild par tūristu neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus. Visi izdevumi, kas saistīti ar tūristu nokavējumu, tādējādi, ceļojuma pagarināšanu vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Tūristi sedz no saviem līdzekļiem.
4.7. Puses vienojas, ka tūrisma katalogā izvietotā informācija par ceļojumiem, to veidiem un atpūtas iespējām šī Līguma parakstīšanas brīdī var tikt mainīta. Minētais ir saistīts ar to, ka sezonas laikā ārzemju partneru pakalpojumu apjoms var mainīties atkarībā no laika apstākļiem, ārzemju partneru darbības spējam un to iespējām sniegt attiecīgos pakalpojumus katalogā norādītājos apjomos un veidā. Pastāvot šādiem apstākļiem, savās attiecībās Puses vadīsies tikai un vienīgi no šī Līguma satura.
4.8. Visi strīdi, kas skar šo Līgumu un tā izpildīšanu, tiek izskatīti sarunu ceļā. Ja strīdus jautājuma atrisināšana nav iespējama sarunu ceļā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārtraukšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā, likumā noteiktajā kārtībā.
4.9. Ceļojuma laikā tūristi ir atbildīgi par personīgo lietu saglabāšanu.